De tael van et hatte

Een theatrale wandeling door Ter Idzard

5 en 6 oktober 2018

Doe mee

De tael van et hatte wordt een theatrale wandeling door Ter Idzard, met spel, muziek en lichtobjecten. De Bonifatiuskerk van Ter Idzard staat centraal. De tael van et hatte maakt deel uit van het project ‘Under de Toer’.

Dit is één van de onderdelen van de Culturele Hoofstad 2018. Thema van De tael van et hatte is de afkondiging van de Vrije Staten van Friesland in 1579.

De pelgrims uut de Stellingwarven, die in 1579 naodat ze lopende naor Santiago de Compostela west hebben, thuuskommen en feestelik onthaeld wodden, schrikken heur een hoetien. De raodsheer Baerte van Idzarda het, uut naeme van Frieslaand, de Unie van Utrecht mit ondertekend. Daordeur is de Spaanse overheersing now weliswaor veurbi'j, mar wat stelt de vri'jhied die ze kregen hebben now aenlik veur?

Wat betekent dat veur de identiteit van de Stellingwarvers, heur tael en geleufsovertuging?

Hoe slim lieken de Stellingwarvers van meer as 400 jaor leden op die van vandaege-de-dag? Kiek in de spiegel die oons veurhullen wodt!

Een tocht mit meziek, theater en beeldende keunst.

De pelgrims uit de Stellingwerven, die in 1579 nadat ze naar Santiago de Compostela zijn gelopen thuiskomen en feestelijk worden onthaald, schrikken zich een hoedje. De raadsheer Baerte van Idzarda heeft uit naam van Friesland de Unie van Utrecht ondertekend. Daardoor is de Spaanse overheersing nu weliswaar voorbij, maar wat stelt de vrijheid die ze gekregen hebben nu eigenlijk voor?

Wat betekent dat voor de identiteit van de Stellingwervers, hun taal en geloofsovertuiging?

Hoeveel lijken de Stellingwervers van meer dan 400 jaar geleden op die van vandaag de dag? Kijk in de spiegel die ons wordt voorgehouden!

Een tocht met muziek, theater en beeldende kunst.

Ons project heeft de volgende doelstellingen:

  • Het levend houden van de Stellingwerfse taal.
  • Het versterken van de gemeenschapszin.
  • De band met het kerkje, de interesse in de historie en taal uit eigen streek en cultureel bewustzijn versterken.
  • Dorpsbewoners de mogelijkheid bieden, actief deel te nemen aan culturele activiteiten en talent te ontwikkelen.
  • Een aanzet geven tot meer cultuurbeleving in onze dorpen en nieuwe initiatieven in de toekomst.